سهم الارث فرزند چقدر است؟ در چه صورتی فرزند ارث می برد و آیا فرزند ناتنی هم ارث میبرد؟ پاسخ به تمامی سوالات در خصوص حق الارث فرزند را در ادامه در مستروکیل بررسی میکنیم.

سهم الارث فرزند چقدر است؟

سهم الارث فرزند چقدر است و به چه صورت محاسبه شد؟ بعد از فوت هر شخصی دسترسی به اموال برای خودش غیر ممکن خواهد بود و به صورت غیرارادی و قهری اموال شخص فوت شده به ورثه می رسد.

ارث بردن از شخص می تواند از نزدیک ترین افراد و حتی دورترین آن ها را هم شامل شود.دورتن خویشاندان عمو، عمه، دایی ، خاله و فرزندان وی را تشکیل می دهد.

نکته بسیار مهم در این باره این است در صورت وجود خویشاوندان و نزدیکان طبقه بالا، خویشاوندان بعدی را از ارث متوفی محروم می کند.(قانون در این باره از اصطلاح اجب استفاده می کند.)

برای مثال زمانی که متوفی فرزند داشته باشد، فرزندان وی از او سهم الارثی دریافت نمی کنند.

ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده‌است.

ویکی
میزان سهم الارث اولاد

میزان سهم الارث اولاد

زمانی که فرزند متوفی دختر باشد سهم الارثش چقدر میشود؟

زمانی که از شخص متوفی فقط فرزند دختر بجای بماند، وی با مادر و پد مرحوم نصفه ترکه را می برد و باقی اموال وی سهم الارث پدر یا ماد رمتوفی بین آن دو تقسیم خواهد شد.

زمانی که شخص متوفی دارای دو دختر باشد و پسر نداشته باشد، سهم الارث دختران دو ثلث یا دو سوم ترکه را ارث می برند. بقیه ارث با توجه به میزان سهم الارث بین اشخاص در آن طبقه تقسیم می شود.

زمانی که ورثه شخص فوت شده فقط یک دختر و یا چند دختر باشد، بدون وجود وارث در طبقه نخست مانند پدر و مادر، کلیه ترکه به دختر و یا دختران تعلق می گیرد.

اگر فرزند متوفی پسر باشد سم الارثش چقدر است؟

زمانیکه یک پسر یا چند پسر داشته باشد، با پدر و مادر مرحوم در یک طبقه قرار دارند ارث دریافت می کنند.

بدین شکل که سهم الارث پدر و مادر مرحوم یک سوم اموال است و بقیه به ترتیب و به صورت مساوی بین فرزندان پسر متوفی تقسیم خواهد شد.

زمانیکه ورثه متوفی در طبقه 1 فقط پسر یا پسران او باشند و در این طبقه شخص دیگری نباشد کلیه ترکه به پسران متوفی می رسد.

زمانیکه فرزندان متوفی پسر و دختر باشند و در طبقه آن ها پدر و مادر هم حاضر باشند، ابتدا سهم الارث پدر و مادر به علت وجود فرزندان متوفی یک سوم در نظر گرفته می شودو.

بقیه اموال بین فرزندان متوفی (دختر و پسر) تقسیم می شود. در قانون تقسیم ارثیه، به پسر دو برابر دختر ارث تعلق می گیرد.

میزان سهم الارث اولاد اولاد (نوه)

نوه در طبقه اول قرار دارد ولی طبق قانون زمانی ارث دریافت می کند که فرزندان متوفی حاضر نباشند.

در این صورت نوه قائم مقام اولا است و در این طبقه با هر کدام از پدر و مادر که زنده باشد ارث می برد.

فرزندان پسر متوفی دو برابر دختران متوفی ارث می برند، حتی زمانی که اولاد اولاد متوفی فرزند پسر باشد اگر توسط مادر با متوفی وصل شود، نصف آن نوه ایی که از سمت پدری به متوفی وصل شده است ارثیه دریافت می کند.

برا مثال: شخصی دارای دو فرزند دختر و پسر باشد هر کدام از این ها دارای فرزندانی باشند (نوه های متوفی)، والدین آن ها از دنیا می روند پیش از آن ها هم پدر آن ها یعنی پدربزرگ از دنیا می رود، در این جا سهم الارث اولاد اولاد یا نوه ها بدین صورت است:

نوه هایی که از سمت پدری به متوفی وصل شوند بیشتر از نوه هایی که از مادر به متوفی وصل شده اند ارث دریافت می کنند.

حالت های مختلف ارث دختر و پسر

میزان سهم الارثی که دختر و پسر دریافت می کنند باهم تفاوت دارد، قانون برای دختر یک سوم و برای پسر دو سوم اموال در نظر گرفته است.

اگر مرحوم دارای یک پسر باشد کلیه اموال به وی تعلق می گیرد اما اگر تک دختر داشته باشد ابتدا یک سوم و سپس در صورت اجازه بقیه وراث که در طبقات دیگر هستند باقی ارثیه به وی می رسد.

سهم الارث فرزندان

میزان سهم الارث تک پسر

زمانی که مرحوم فقط یک پسر داشته باشد، بدون اجازه پدر و یا مادر متوفی و یا همسر وی می تواند کلیه ارثیه را دریافت می کند.

میزان سهم الارث تک دختر

زمانیکه متوفی دارای تک دختر باشد و دختر تنها وارث او باشد می تواند کل ارث را مالک شود، اما تفاوتی که با موضوع تک پس دارد این اس که نصف اموال را به فرض و بقیه اموال را به رد ارث می برد.

فرض به این معنی است: میزان سهم الارثی که قانون تعیین می کند.

لذا زمانیکه ورثه متوفی همسر، دختر و پسر باشد ابتدا قانون سهم فرض را که به مادر و دختر تعلق دارد را جدا کرده و باقی اموال را به پسر می دهد.

بعبارتی سهم پسر مقداری است که بعد از کنار گذاشتن سهم فرض برها به وی تعلق می گیرد.

میزان سهم الارث دو پسر یا بیشتر

اگر ورثه به جای مانده از متوفی چند پسر باشد البته بدون وجود همسر و یا پدر و مادر متوفی، کلیه ارثیه به صورت مساوی بین آن ها تقسیم می شود.

نحوه تقسیم ارث میان دو دختر یا بیشتر

میت دارای دو یا چند دختر بدون حضور پدر و مادر و یا همسر است، در این صورت تمامی ارثیه به صورت مساوی بین آن ها تقسیم می شود.

نحوه تقسیم ارث میان فرزندان دختر و پسر با هم

زمانیکه متوفی از چند فرزند دختر و پسر برخودار باشد بدون داشتن پدر، مادر و یا همسر در این صورت ارثیه به این صورت که فرزند پسر دو برابر دختر، تقسیم الارث صورت می گیرد.

نحوه تقسیم الارث دختر و پسر

نحوه تقسیم ارث میان پدر با یک دختر

زمانیکه ورثه متوفی متشکل از پدر متوفی و دختر وی باشد، یک دوم ترکه به دختر و یک ششم از ارثیه به پدر مرحوم می رسد و بقیه اموال با توجه به سهم الارث هرکدام بین این دو تقسیم می شود.

بعبارتی سه چهارم باقیمانده برای دختر و 1 چهارم باقیمانده سهم پدر است.

نحوه تقسیم ارث میان مادر با یک دختر

زمانیکه عبارت است از مادر و یک دختر که به ترتیب یک ششم از ورثه به مادر و یک دوم به دختر ارث می رسد.

نحوه تقسیم ارث میان پدر و مادر با یک دختر

زمانیکه ورثه متوفی پدر و مادر مرحوم یک دختر باشد، یک ششم از ترکه به پدر، یک ششم به مادر و در نهایت یک دوم از اموال به دختر می رسد و باقی ترکه با توجه به نسبت هر کدام بین آن ها تقسیم می شود.

نحوه تقسیم ارث میان پدر و مادر با چند دختر

زمانیکه ورثه متوفی پدر، مادر میت و یک دختر باشد، تقسیم ارثیه بدین شکل است که دو سوم از ترکه به دختر و یک ششم از آن به پدر یا مادر وی تعلق می گیرد.

باقی مانده نسبت به میان سهم مادر، پدر و یا دختر بین آن ها تقسیم می شود.

نحوه تقسیم ارث میان پدر و مادر و چند دختر

زمانیکه ورثه متوفی، پدر یا مادر و چند دختر مرحوم باشند، قانون برای پدر و یا مادر به صورت جداگانه یک ششم در نظر می گیرد، دو سوم از آن به دختران می رسد و بین آن ها تقسیم می شود.

در این بین نسبت به حالت های بالا از ترکه چیزی باقی نمی ماند که بخواهیم علاوه بر سهم بین آن ها تقسیم کنیم.

در این مقاله از مستر وکیل به برسی مسائل مرتبط با سهم الارث فرزند پرداختیم و حالت های مختلف ارث بری فرزندان پسر ، دختر و نانتی را شرح دادیم.

5/5 - (1 امتیاز)

1 Comment

  • سلام من اهواز زندگی میکنم و میخواستم با یک وکیل با درایت صحبت کنم و از او کمک بخوام لطفا یک وکیل خوب بهم معرفی کنید تا بتونم سوالاتم را بپرسم ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *