تکلیف سهم الارث مادر از فرزند فوت شده بعد از فوت خودش چه می شود ؟ در این مقاله از مستروکیل به پاسخ این سوال خواهیم پرداخت.

از جمله مسائلی که در تقسیم ارثیه مهم است، ارث از فرزندی است که از دنیا رفته است.

ارث فرزند از دنیا رفته مخصوصا اگر پسر باشد جزو مسائل با اهمییت است و دارای شرایط و نکاتی قانونی است که در خصوص عدم آگاهی ممکن است سبب ضایع شدن حق و حقوق ورثه شود.

به همین دلیل خوب است از مسائل قانونی در این باره آشنای داشته باشید.

مادر از فرزند فوت شده خود ارث دریافت می کند و قانون برای سهم الارث وی با توجه به شرایط میزان در نظر گرفته است.

سهم الارث مادر از فرزند فوت شده

ارث مادر از فرزند فوت شده پس از مرگ

زمانی که فرزند زودتر از مادر فوت کند، سهم الارث مادر از ارث یک ششم است، زمانی که مرحومه فرزندی نداشته باشد مادر یک سوم و بقیه ارثیه را به صورت قرابت دریافت می کند.

اگر متوفی پسر و فقط وارث او مادرش باشد، کلیه ارث شخص به مادر می رسد. در مورد مسئله پسر متوفی فوت شده، کلیه قانون هایی در خصوص دختر بود در این باره صدق می کند.

آیا از فرزند فوت شده به مادر ارثی می رسد؟

زمانی که دختر از مادر خود زودتر فوت کند و پدر دختر هم از دنیا رفته باشد، اگر زمانی که پدر دختر در زنده باشد و متوفی در زمان فوت مجرد باشد کلیه ارثیه وی به مادرش خواهد رسید.

اگر پدر دختر در قید حیات باشد، سهم الاثی که به مادر تعلق می گیرد یک سوم و مابقی ارثیه به پدر دختر می رسد.

سهم الارث پدر و مادر از فرزند پسر متاهل

زمانی که فرزندی که از دنیا رفته است متاهل باشد، ارثیه وی بین همسر، فرزندان، پدر و مادر با توجهبه سهمشان تقسیم خواهد شد.

اما چناچه فرد مجردا باشد و ورثه او فقط مادر و پدر باشد مقدار سهم مادر از ارث فرزند مرحوم یک سوم و مابقی ارث به پدر می رسد.

زمانی که متوفی همسر و فرزند داشته باشد، یک ششم اموال برای آنها و فرزند پسر دوبرابر دختر ارث می برد.

زمانی که وراث دختر و یا همه آن ها پسر باشند ارث به صورت مساوی بین آن ها تقسیم می شود.

شرایط ارث از فرزند به مادر

شرایط ارث از فرزند به مادر

در خصوص ارثیه فرزند فوت شده به مادر قوانینی تعیین شده است که عبارت است از»

چنانچه فرزند قبل از پدر خود از دنیاب برود از پدرش هیچ ارثی طلب ندارد، درد نهایت فرزندان و یا اولاد اولاد آن ها هم از جد خود ارثی نمی برند.

از آنجاییکه مادر جزو ورثه طبقه اول است، فرزند فوت شده خود ارث می برد از فرزند فوت شده خود ارث طلب دارد.

این قانون در خصوص اموال وی اس و حتی دین و بدهی های شخص فوت شده هم صدق می کند.

در قانون مدنی این چنین آمده است که اکر مادر حاجب نداشته باشد سهم او از ارثیه فرزند یک سوم خواهد بود.

اما زمانیکه حاجب داشته باشد، یک ششم اموال فرزندش به وی خواهد رسید.

حاجب به چه معناست؟

حاجب بدین معنی است که اگر فرزندی فوت کرد و دو برادر یا بیشتر و یا حتی 4 خواهر و یا بیشتر داشت یک برادر و دو خواهر آن ها همگی از نظر پدر به وی منسوب شده، و پدر آن ها زنده باشد. در این خصوص ماد از کلیه ارثیه فرزند یک ششم می برد و بقیه اموال در صورت مجرد بودن شخص متوفی به خواهران و برادرانش می رسد.

شرط ارث بردن مادر

وجود مورث شرط اصلی است که علاوه بر آن وجود وارث است.

به عنوان مثال: زمانی که مردی از دنیا می میرد ممکن از فرزند یا همسری داشته باشد که ورثه او محسوب می شوند.

شرط دیگر ارث بردن مادر وجو ترکه و یا اموال است.

3 شرط لازم ارث:

فوت مورث
وجود وارث
داشتن ترک

وارث بودن مادر چه شرایطی دارد؟

مادر جزو ورثه طبقه نخست است، زمانیکه کسی فوت کند و مادر او زنده باشد، نسبت به بقیه خویشاوندان دارای اولویت بالاتری در ارث بری است.

البته پدر و فرزندان هم این اولویت را مانند مادر برخوردار می باشند.

چگونگی ارث مادر

چگونگی ارث مادر از فرزند؟

زمانی که شخصی فوت می کند و مادرش زنده باشد مادر وی سهم تعیین شده ایی از دارایی فرزند خود را ارث می برد که این شهم تعیین شده را فرض می گویند.

فرض برها افرادی هستند که سهم تعیین شده ایی از دارایی و ترکه متوفی دارند.

در مقابل قرابت برها اشخاصی هستند که دارای سهم مشخصی از ترکه نیستند و بعد از تقسیم ارثیه بین فرض برها هرچه باقی بماند را ارث می برند مانند پسر یا پسرها

در برخی موارد ممکن است که افرادی شامل این دو ویژگی گفته شده باشند یعنی گاهی به فرض ارث برده و گاهی به قرابت که این مسئله در مورد دختر و یا دخترها صدق می کند اگر با پسر باشند به صورت قرابت است و اگر خودشان به صور تنهایی باشند به فرض ارث دریافت می کنند.

سهم الارث مادر از فرزند چقدر است؟

برای مشخص کردن سهم الارث مادر از فرزند متوفی می بایست متوجه شویم که فرزند مرحوم خود دارای فرزند است یا خیر؟

چنانچه خود شخص متئفی دارای فرزند باشد سهم مادر کمتر است و زمانی که متوفی دارای فرزند نباشد، مادر وی بیشترین سهم را دریافت می کند که عبارت است از:

 1. زمانی که متوفی دارای فرزند باشد، سهم مادر یک ششم از کل ترکه خواهد بود.
 2. زمانی که متوفی فرزندی نداشت سهم مادر از کل ترکه یک سوم خواهد بود.

ارث مادر از فرزند خوانده چقدر است؟

از دلایلی که سبب ارث بردن می شود رابطه خونی ، نسبی و سببی است که به دلیل ازدواج ایجاد شده است.

اگر این موضوع نباشد ارثی هم در کار نیست.

برای مثال: چنانچه خانواده ایی بنا به دلایلی بچه دار نمی شوند و به همین سبب فرزندی را به فرزندخواندگی خود می پذیرند، در اینجا حکم فرزند و والدین است، اما چون رابطه ایی خونی وجود ندارد از هم ارثی طلب ندارند.

مثال: اگر فرزندی از دنیا برود، مادر خوانده وی ارثی از او دریافت نمی کند و این موضوع به صورت برعکس هم پابرجاست اگر پدر یا مادر بمیرند فرزند خوانده از آن ها ارثی دریافت نمی کنند.

اگر پدر مادر خوانده پیش از مرگ خود اموالشان را به نام فرزند خوانده خود بکنند در این صورت وی صاحب اموال خواهد بود.

ارث مادر از فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه چقدر است؟

در این بخش مربوط به موضوعی است که اسپرم شخصی غریبه با تخمک صاحب رحم ایجاد جنین می کنند. صاحب رحم در اینجا زن و صاحب اسپرم نسبت به طفل و طفل نسبت به این دو ارث می برد اما زوج در اینجا پدر حکمی یا مدر گفته می شود چون با طفل خود رابطه نسبی ندارد پس ارث آن منفی خواهد شد.

ارث مادر از فرزند ناشی از اهدای تخمک به زوجین متقاضی

فرض کنید که زوجین هر دو اسپرم و تخمک نداشته باشند اما زوجه قادر به حمل است و در اینجا جنینی که نتیجه این تلقیح اسپرم و تخمک غیر که در رحم زن قرار گرفته است، چون هردوی آن ناشناس هستند کودک از آت ها ارثی طلب ندارد و حتی از زوجین که به عنوان والدین آن ها هستند هم همین حکم است و ارثی به فرزند تعلق نمی گیرد.

ارث مادر از فرزند متولد از زنا چقدر است؟

یکی از مهم ترین شرایط در رابطه ارث بری مشروعیت است، بنابراین اگر زن و مرد مرتکب زنا شوند و از این رابطه نامشروع فرزندی به دنیا بیاید این فرزند از پدر و مادر خود رثی دریافت نمی کند.

این حکم قانونی فقط برای ممنوعیت ارث می باشد، بنابراین پدر بچه متولد از زنا یا ولدالزنا به نفقه زن مکلف است.

در شرایط استثنایی ممکن اس فرزند از این رابطه نامشروع ارث ببرد در این حال که در رابطه زنا یکی از دو طرف مرتکب اشتباه شود و یا این اشتباه از طرف هر دو باشد این بدین معناست که طرفین نمی دانستند به هم نامحرم هستند و یا زن و شوهر نیستند.

در اینجا فرزند را ولدالشبهه می گویند، کسانی که به این امر جاهل بوده یا اکراه شده ارث دریافت می کند.

برای مثال زمانی که مردی به زنی تجاوز کند و سبب شود تا زن حامله شود و فرزندی را به دنیا بیاورد این فرزند نسبت به مادر و مادر به فررند ارث می برد اما این موضوع به پدر ربطی ندارد.

3.3/5 - (12 امتیاز)

8 Comments

 • با سلام.
  مادر از فرزند پسر فوت شده خود در صورتی که فرزند دارای همسر و یک فرزند پسر باشد از عرصه ارث می بد یا از اعیان؟

 • سلام،نظر من برخلاف قانون است،وقتی فرزندی زودتر از مادرش فوت کند و خود دارای فرزندی باشد ،دیگر چه دلیلی دارد که اموالش به مادرش برسد که ایشان هم احتمالآ و معمولآ به دیگر فرزندانش میدهد،یعنی اموال فرزند بیچاره ای به عمه و دایی و فرزندانشان میرسد،،این بی انصافی است و احتمالآ متوفی راضی به این امر نیست،،چون هر کس در زندگی برای خانواده خود زحمت میکشد و مادر هم، خود از والدینش حتمآ ارثی برده است و نیاز به اموال فرزند متآهل خود ندارد،، ممنون،،

 • سلام پدرم فوت کردن و در زمان فوت همسر و دو فرزند پسر و مادربزرگم زنده بودن ولی پدر بزرگم قبل از پدرم فوت کرده است
  میخواستم بدونم شرایط چگونه است آیا مادر بزرگم ارث میبرد یا خیر؟
  و اینکه اگر ارث ببرد بعد از فوت مادر بزرگ این ارث قابل انتقال به عمو هایم هست یا خیر؟
  خیلی ممنون از سایت خوبتون

 • سلام
  پدر من زود تر از مادر خودش فوت کرده و مادربزرگم تازه فوت کردن آیا فرزندان پسر فوت شده از او ارث میبرن یا خیر؟
  ممنون از سایت خوبتون

 • سلام وقت بخیر .وقتی که پدر من فوت کرده پدر و مادرش زنده بودن و پدرم از خودش هیچ اموالی نداشته و پدربزرگم وصیت کرده که من و برادرم ارث پدرم را بعداز فوتش دریافت کنیم و مادرم را به عقد عمویم درآوده اند و بعد از فوت پدربزرگم مادرم برای تایید و تنفیذ وصیتنامه به دادگاه مراجعه کرده و اقامه دعوا کرده و دادگاه با احضار وراث[عمو . عمه ها و مادربزرگم]بعد از تایید و قبول وصیتنامه از طرف آنها حکم به مالک بودن من و برادرم نسبت به سهم الارث پدرم از اموال پدربزرگم را صادر کرده است حال ما از عمویم درخواست سهم خویش راکرده ایم ولی عمویم گفته که مادربزگم هم از شما ارث میگیرد. آیا مادربزرگم با این شرایط می تواند از من و برادرم ارث دریافت کند. باتشکر از شما

 • باسلام و عرض ادب احترام، واقعا دست مریزاد و خداقوت، چون مسائل بسیار بسیار مهم و حائز اهمیتی را مکتوب فرمودید که جای تقدیر و تشکردارد چون هم از جنبه حقوقی و چه از جنبه شرعی مساله ارث جایگاه ویژه ای دارد و قطعا هر مطالعه کننده ای که به دانشش افزوده میشود از شما تقدیر خواهد نمود، بنده شخصا سپاسگزارم اما بحث ارث بسیار پیچیده است و در توضیح المسائل هم کاملا به آن اشاره شده است، سپاسگزارم

 • يك سوال: اگر اموال پسر فوت شده به تقسيم كردن نرسد و چهل روز بعد مادرش هم فوت كند، و پسر فوت شده داراي همسر و ٣ فرزند است ، ايا به ورثه مادر خواهر و برادرهاي پسر فوت شده حق و حقوقي تعلق ميگيرد؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *