سهم الارث پدر چقدر است؟ در چه شرایطی پدر از فرزند ارث میبرد؟