اگر خوانده خارج از کشور باشد: دادگاه رسیدگی به دعوا اگر خوانده خارج از کشور باشد