وکیل مهریه: مهریه به مالی گفته می شود که همزمان با عقد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود که به همسر خود بپردازد. درادامه به بررسی و آشنایی با مهریه و ویژگی های بهترین وکیل مهریه می پردازیم.

وکیل مهریه چیست؟

معمولا برای گرفتن مهریه، زوجه (زن) با قوانین دریافت مهریه آشنایی ندارد به همین علت می تواند با اسفاده از وکیل متخصص مهریه اقدام کند.

برای اقدام از سمت دادگاه حقوقی خانواده زن قادر است در هر زمانی پس از مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری پس از دریافت مشاوره حقوقی خواسته خود را که متشکل از میزان مهریه است در برگه ایی مخصوص دادخواست بنویسد و مهریه را از سمت دادگاه محل زندگی همسر و محل زندگی خود درخواست کند.

پس از طرح دعوی دادگاه زوج را به پرداخت مهریه ملزم خواهد کرد.

مهریه ممکن است به صورت عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه اشد .

در زمانی که مهریه عندالماطلبه باشد زن در هر زمانی که بخواهد می تواند مهریه خود را از زوج طلب کند.

این مطالبه به دارا و یا ندارا بودن زوج اراتباطی نداد، اما زمانی که مهریه عندالاستطاعه باشد، دریافت مهریه به دارا بودن زوج مشروط است.

زمانی که زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن قادر مطالبه آن نیست و در هر زمانی که مرد بتواند پرداخت کند می تواند مهریه خود از همس خود مطالبه کند.

بهترین وکیل مهریه

مهریه چیست؟ به چه چیزی مهریه گفته می شود؟

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در زمان عقد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود که به همسر خود بپردازد.

مهریه باید بین مسلمانان مالیت داشته باشد برای مثال شراب را نمی توان مهریه زن قرار داد به این علت که بین مسلمانان مالیت ندارد.

به همین دلیل مهریه می تواند به مواد زیر اتلاق شود:

 • پول نقد،
 • سکه و طلا،
 • اموال منقول و غیر منقول،
 • حتی مهریه می تواند انجام کار خاصی بر ذمه شوهر باشد.

برای مثال ممکن است شوهر تعهدا داشته باشد که سوره یاسین را به همسر خود بیاموزد و این را مهریه زن در نظر گرفته اند.

مهریه باید به صورت کامل تعیین شود و به صورت مبهم قید نشود.

برای مثال ممکن است زوج بگوید خانه، زمین و یا حتی سه دانگ از خانه ایی که در آینده میخرم به عنوان مهریه به زوجه می دهم، که این مورد درست نیست.

مهریه پس از نکاح و ثبت در سند ازدواج به عنوان بدهی و یا دین برعهده مرد قرار می گیرد.

مهریه در سند رسمی ازدواج قید می شود و یکی از مزایای این مسئله این است که این سند یک سند لازم الاجرا بشمار می رود.

سندهای لازم الاجرا به وسیله دفترخانه تنظیم سند ازدواج و گرفتن اجرایی و همچنین مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت این مورد را اجرا کند.

نیازی نیست که از طرف دادگاه به این مسئله رسیدگی شود بلکه ویژگی بارز و اصلی اسناد لازم الاجرا من الجمله سند ازدواج این است که به وسیله ادراه ثبت بدون اینکه به دادگاه مراجعه کنند قابل وصول است.

مهریه در عقد موقت و دائم

مهریه در عقد موقت و دائم: برای پیدا کردن بهترین وکیل مهریه با ما تماس بگیرید.

مهریه در عقد موقت و دائم از لحاظ کیفیت و کمیت تفاوت ندارد. اما به لحاظ تاثیر در شکل گیری عقد از تفاوت هایی برخوردار است.

تعیین مهریه در عقد موقت از شرایط درست بودن عقد است زمانی که در عقد موقت مهریه مشخص نشود عقد صحیح نخواهد بود.

اما در عقد دائم تعیین مهریه در زمان عقد ضروری نیست و عدم تعیین آن خللی به صحت و درستی مهریه وارد نخواهد کرد.

اگر مردی، زنی را به عقد خود درآورد و هیچ مهریه ایی برای او مشخص نکند عقد صحیح است.

در این موارد برای زن مهرالمثل در نظر گرفته می شود؛ مهرالمثل یعنی عادل مهریه زن مشابه به او در همان شرایط برای او مهریه مشخص می شود.

اگر نکاح دائم طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد و مهریه ایی برای زوجه تعیین نشود، برای او مهرالمتعه در نظر گرفته می شود.

این مهرالمتعه یعنی مهریه براساس وضعیت مالی شوهر مشخص می شود.

مهریه بیش از 110 سکه

با در نظر گرفتن محکومیت مالی 1377 امکان بازدشت زوج برای هر مقدا مهریه همچون سیر محکومان در نظر گرفته می شد اما پس از صدور رای وحدت رویه براساس طرح ادعای اعسار مشخص می شود.

این معنی است که به صرف ادعای زوج تا زمان نتیجه حکم اعسار بازداشت نخواهد شد و در نهایت اگر حکم برای اعسار زوج داده شود، مهریه به صورت اقساط پرداخت می شود.

در صورت عدم مهریه بالای 110 سکه فراهم خواهد شد، البته به صورت کلی امکان فرآِیند دادگاه ها به صورت ادعای زوج نسبت به اعسار در صورتی که خلاف آن ثابت شود حکم به مهریه اقساطی داده خواهد شد.

ویژگی های مهریه

یکی از ویژگی های مهم وکیل پایه یک دادگستری این است که از دیون ممتاز محسوب می شود.

وکیل خوب مهریه می تواند پیش از هر بدهی قادر است از بدهکار دریافت کند.

این امر به علت حساسیت کانون خانواده و رابطه بین زوجین است و از سمتی حمایت ویژه قانون از زنان سبب این امتیاز شده است.

این ممتاز بودن مهریه حتی در زمان فوت مرد سبب می شود که بر هر طلب دیگری مقدم است.

از سایر ویژگی های مهریه این است که امکان بذل یا بخشش آن به صوت جزئی یا کلی وجود دارد که این امر از هر سویی قابل اثبات و مستند باشد رخ می دهد.

وکیل مهریه: وکیل مهریه زن

وکیل مهریه: وکیل مهریه زن

از جمله ویژگی های مهریه این است که به حکم قانون زن قادر است تا پیش از اینکه مهریه خود را دریافت کند قادر است تمکین کند.

البته باید بدانید زمانی که زوجه به اختیار خود پیش از دریافت مهریه تمکین کند حف حبش او ساقط می شود.

نکته قابل ذکر این است، زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده کند، با وجود عدم تمکین خاص قادر به دریافت نفقه خواهد بود.

انواع مهریه

پیش از وارد شدن به بحث شرایط گرفتن مهریه می توان به این موضوع پرداخت که انواع مهریه دارای جنبه های متفاوتی است.

مهریه از این جهت صادر می شود که حکم پرداخت مهریه در حق زوجه (زن) به توانایی و تمکن مالی زوج است که به دو نوع مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه تبدیل می شود.

مهریه به انواع مهرالمسمی، مهر المثل و مهر المتعه تقسیم می شود .

عندالمطالبه: در این مورد هنگام قید کردن آن در سند نکاح، با جاری شدن صیغه نکاح بین زوجین مهریه مشخص می شود و به مالکیت زن در می آید و زوجه در هر زمانی بعد از آن در صورت تمایل می تواند از همسر خود درخواست کند.

ماده 1082 قانون مدنی مقرر کرده است: به مجرد عقد زن مالک مهر شده و قادر است هر نوع تصرفی که تمایل داشته باشد در آن انجام دهد. در صورت عدم پرداخت آن از دادگاه الزام وی به پرداخت مهریه را کرده و بدون الازم به توانایی و تمکن مالی زوج صدور این حکم بررسی خواهد شد.

در این نوع مهریه می توان درخواست ممنوع الخروجی زوج را درخواست کرد و پس از قطعی شدن این حکم و عدم اجرای آن به وسیله زوج درخواست جلب وی را می کند.

عندالاستطاعه: بررسی صدور حکم به پرداخت آن در حق زوجه توانایی و استطاعت مالی زوج به وسیله دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و زوجه باید توان مالی مشارالیه را ثابن کند. به این صورت که زوجه باید اموال غیر از تشنیات این را به دادگاه معرفی کند.

مهرالسمی: با تواجد به مواد 1078-1079-1080 قانون مدنی در خصوص مهریه قادر است هرچیزی را که مالکیت دارد و قابل تملک است از جمله اموال منقول و غیرمنقول همچون سکه بهار آزادی و وجه نقد به عنوان مهریه تعیین می شو.

مقدار و میزان این مهریه با توافق طرفین تعیین می شود، اما مطابق قانون در هر حال مهریه باید تا حدی که برای طرفین رفع جهالت کرده و معلوم شود.

به این معنی که مهریه نباید مجهول و یا غیرقابل تعیین باشد به مهری که بدین صورت وم با توافق طرفین مشخص می شود.

مشخص به این که مهریه نباید به صورت مجهول یا غیرقابل تشخیص باشد به مهری که بدین صورت و با توافق زن و مرد در خصوص نوع، جنس و مقدار آن تعیین و در عقدنامه قید می شود.

مهرالمثل و مهرالمتعه: با توجه به ماده 1093 قانون مدنی بیان می کند: زمانیکه مهریه در عقد ذکر نشده باشد و زوج پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و زمانی که بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل است.

ماده تعریف دو نوع مهریه یعنی مهرالمثل و مهرالمتعه واضح است از این تعریف استنباط که در هر دو نوع مهریه تعداد مهریه تعیین و در عقد ذکر نشده باشد، در ثانی زمانی که شوهر قصد طلاق زن را داشته باشد و نزدیکی واقعی نشده باشد به زن مهریه المتعه تعلق خواهد گرفت و اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد هرالمثل به وی داده خواهد شد.

برای تعیین مهر المتعه وضعیت مرد مطابق ماده 1094 قانون مدنی از حیث توان مالی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری بررسی می شود.

در موارد زیر روجه حق مهرالمثل دارد:

 1. در نکاح دائم مهر ذکر نشده و پیش از تراضی بر مهری معین بین آن ها نزدیکی صورت گیرد.
 2. اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن قادر نیست بیشتر از مهرالمثل تعیین کند یعنی حداکثر تعداد مهر مشخص شده به وسیله وی باید مهرالمثل شود.
 3. هر زمانی که عقد ذکر نشده باشد و مرد آن را بعد از نزدیکی طلاق دهد
 4. در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی
 5. در صورتی که مهرالمسمی مجهول شده باشد یا مالیت نداشته باشد.

بهترین وکیل مهریه

وکیل خانواده بایستی تسلط و احاط کاملی در موضوعات حقوق خانواده داشته باشد و در حقیقت می توان گفت که فردی قادر است به عنوان بهترین وکیل طلاق یا بهترین وکیل مهریه شناخته شود و در بین جامعه وکلا در حوزه خاصی زبان زد وکیل های شهر یا کشور و یا حتی افراد جامعه قرار بگیرید.

علاوه بر آشنایی و شناخت کافی نسبت به علم حقوق خانواده و فنون و روش های درست دفاع از موکل، به کرسی نشانده حقوق موکل خود در دادگاه خانواده در راستای اجرای عدالت، توانایی و حاذق باشد.

یکی از مهم ترین مواردی که می توان در مورد بهترین وکیل مهریه یا طلاق از آن برخوردار بود، داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنی برای انجام امر موضوعات وکالت و یا مشاوره است.

وکیل بودن همچون اکثر شغل های تخصصی و حرفه ایی دیگر به آگاهی علمی نیاز دارد و آشنایی با کلیه مهارت های فنی این حرفه امری مهم است.

جنبه علمی وحرفه وکالت متشکل از آشنایی با مبانی حقوق و مقررات موضوعه که می توان به قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و آرا وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاه های علمای حقوق در ارتباط با موضوع می باشد.

این قسمت از مهارت های حقوقی لازم برای بهترین وکیل مهریه به دانش حقوقی که قضات دادگاه خانواده برای امر دادرسی نیاز دارند یکسان بوده و بی اطلاعی از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوای موضوع وکالت یا امر موضع مشاوره به همان اندازه ناپسند است که قاضی، قانون های مربوط به دعوی مطرح شده را نشناسد.

مهارت های فنی مورد نیاز بهترین وکیل مهریه

این مهارت ها با تخصص قضاوت متفاوت است و دارای جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می شود.

به علت ذوجنبتین بودن وکالت بری داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبین این شغل علاوع بر داشتن مدارک علمی، باید به لحاظ کاربردی هم قابلیت های موردنیاز این حرفه را با طی کردن دوره های کارآموزی کسب کند تا در نهایت اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.

در همه نظام های حقوقی، تایید صلاحیت علمی و عملی وکلا برعهده کانون های وکلا است و از ظوابط مشابهی برای این امر استفاه می کنند.

در حقوق ایران هم طبق ماده 15 قانون وکالت مصوب 1315، اشتغال به وکالت همچون حرفه های پزشکس و کارشناسی به اخذ پروانه از کانون وکلا مشروط است.

لیکن ارزش اثباتی پروانه ای که کانون وکلا برای واجدین شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می کند

فقط در این صورت است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آن را مورد تایید قرار می هد تا بدین اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد.

صدور پروانه وکالت به معنی تایید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوی خاص نیست.

وکیل مهریه زن چه کسی است؟

واضح است که ابزار حقوقی برای توجیه مسئولیت مدنی وکیلی که داری ضعف علمی و فنی است را در انجام امور حقوقی کتمان کرده است، قاعده غرور می باشد که برخلاف واقعیت طرف مشاور یا موکل بر داشتن اطلاعات کافی در زمینه موضوع اختلاف مغرور کرده است.

وکیل مهریه یا صداق عبارت است از هر آنچه که ارزش مادی و مالی دارد و نکاح متشکل از دائم و منقطع به نفع زوجه که به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه مشخث شده و برعهده زوج است.

با توجه به ماده 1078 قانون مدنی هر چزی که مالیت دارد قابل تملک است و می تواند مهر قرار داد.

مهریه می تواند خانه، ویلا، باغ، ماشین و غیره باشد. یا به صورت کلی مانند سکه، طلا، مبلغ پولی، مفعت همچون اجراه بود و یا انجام عمل یا عدم انجام عمل با حقی مادی که ارزش مالی داشته باشد.

در نهایت ارزش مادی و مالیت صداق ملاک و معیار مهمی است.

وکیل مهریه زن

پیگیری دعاویه مهریه و یا به اجرا درآوردن پروند های مذکور با شرایط قانونی به وسیله وکلای مجرب در این زمینه صورت می گیرد.

دعاوی مهریه (وکیل مهریه) متشکل از دعاوی است که مالی محسوب شده و برای به اجرا در آوردن مهریه به وسیله دادگاه یا به اجرا گذاشتن مهریه به واسطه اجرای ثبت نیازمند ابطال تمبر مالی است و طبق قانون وصلی برخی از درآمدهای دولت برای آغاز و به جریان انداختن پرونده مهریه باید 3.5 درصد ارش خواسته به عنوان هزینه دادرسی به صندوق دادگستری واریز می شود.

ممکن در زمان عقد دائم مهریه تعیین نشده باشدو بعبارتی مسکوت باشد که در این صورت دادگاه با تعیین کارشناس با در نظر گرفتن شرایط مالی و اقتصادی زوج میزان مهریه را تعیین می کند و این نوع مهریه را مهرالمثل می نامند.

در عقد منقطع یا صیغه موقت تعیین مهریه به شرط صحت نکاح منقطع است و در صورتی که مهر یه مشخص نشود عقد موقت باطل است.

رای نهای دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مهریه

دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 مرداد 1388پس از بحث و تبادل در خصوص افزایش مهریه پس از عقد به این مسئله رسیدند که افزایش مهریه پس از عقد به لحاظ شرعی صحیح نیست.

مهریه شرعی همان میزان مهریه ایی که در زمان عقد مشخص می شود و زوجین براساس کلیه دادگاه های خانواد باید براساس نظر دیوان عدالت اداری عمل کنند.

در نهایت امکان افزایش مهریه پس از عقد امکان پذیر نیست، افزایش مهریه تنها یک تعهد و هبه از سوی زوج (مرد) به همسر خود می باشد که با عنوان مهریه شناخته نمی شود.

راه های مختلف مطالبه مهریه

یکی از مهم ترین پرسش ها در این زمینه، روش های متعدد برای مطالبه مهریه است. در خصوص وصول مهریه سه روش وجود دارد که عبارت است از:

 • از طریق اجرای ثبت
 • از طریق دادگاه خانواده و با کمک گرفتن از وکیل مهریه
 • از طریق شورای حل اختلاف
مزایای استفاده از وکیل مهریه

مزایای استفاده از وکیل مهریه

یکی از مهم ترین مسائل که در خصوص هرگونه دعوی مطرح می شود، این سات که آیا جهت اخذ مهریه بهره گیری از وکیل دادگستری لازم است؟

بدیهی است ک برای حل و فصل هر گونه اختلاف یا دعوا خوب است که به یک متخصص در این زمینه مراجعه کنید.

دعاوی مختلف مطرح شده در مراجع قضایی مانند دعاوی خانوادگی یکی از مهم ترین آن ها مطالبه مهریه است.

از این قاعده مستثنی نیست و بهره گیری از وکیل خبره دادگستری در این زمینه قطعا می تواند مفید باشد.

وکیل متخصص در امور مطالبه مهریه قادر است راه های ساده تر و کوتاه تری را برای رسیدن به حق قانونی ارائه کند.

بهره گیری از وکیل دادگستری در حوزه اموری همچون مطالبه مهریه باعث می شود ه شما با کمترین زمان و صرف هزینه های کم به حق قانونی خود برسید.

زیرا وکیل مهریه راه و روش های متفاوتی مطالبه مهریه و بعبارتی کلیه چم خم دادگاه را به خوبی می داند و راهگشای شما در این راه است.

مَهریه یا به شکل کهن‌تر آن، کابین به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. مَهریه واژه‌ی عربی و کابین واژه‌ای فارسی است.

ویکی

حق حبس در مهریه به چه معناست؟

زن بعد از عقد نکاخ بلافاصله مالک مهریه خود خواهد بود و حتی قبل از اینکه از مرد تمکین کند یا به عبارتی با مرد در زیر یک سقف زندگی خود را آغاز کند، در ابتدا می تواند مهریه خود را به اجرا بگذارد.

بعبارتی به این اقدام حق حبس در مهریه می گویند.

سوالات متداول مهریه

آیا پس از مرگ شوهر امکان گرفتن مهریه وجود دارد؟

برخلاف تصوری که عموم مردم دارند زن می تواند حتی بعد از مرگ شوهر خود آن را طلب کند، زیرا مهریه به عنوان دین برگردن متوفی باقی مانده و همچنان امکان اخذ مهریه به وسیله زن وجود داردو

بعباتری زن می تواند مهریه خود را از ترکه شوهر دریافت کند.

زمانیکه زوجه دادخواست مطالبه مهر تقدیم کند، زوج چه زمانی می تواند دادخواست اعسار کند؟

زوج (مرد) پس از صدور حکم قطعی براساس الزام مرد به پرداخت مهر، قادر است دادخواست اعسار از پرداخت محکوم را بدهد.

آیا مطالبه مهر به واسطه واحد اجرای ثبت و دادگاه عمومی همزمان وجاهت قانونی دارد؟

زوجه (زن) قادر نیست همزمان از دو مرجع مهریه خودا را طلب کند.

اگر زوجه (زن) مطالبه مهریه و در همین حین زوج بر اثر تصادف فوت کند و دیه به او تعلق بگیرد، آیاد زوجه می تواند مهریه را از دیه اخذ کند؟

دیه جز ماترک متوفی است و زوجه قادر است مهریه خود را از دیه وصول کند.

زمانیکه زوجه مهر خود را به زوج ببخشد، آیا می تواند مجددا آن را مطالبه کند؟

خیر، زیرا اگر مهر دین باشد براساس قانون دینی که ابرا شده باشد براساس مقرارت قابل بازگشت نیست.

آیا اعضا و جوارح انسان می تواند به عنوان مهریه زن در نظر گرفته شود؟

خیر، این مهر از مبنای قانونی و شرعی برخورد ار نیست؛ مهر آن چیزی است که به مجرد عقد نکاح، زن مالک آن نیست و هر تصرفی میتواند روی آن داشته باشد.

در فرض سوال این تصرف غیرممکن است و نمی توان به عنوان مهریه مشخص شود.

5/5 - (1 امتیاز)

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *